Förändring, ombyggnad i lgh.

Lindholmsdockan


Förändring i lägenheten
Medlem får företa förändringar i lägenheten men följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd:

• ingrepp i bärande konstruktion,

• ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, ventilation, gas eller vatten, eller

• annan väsentlig förändring av lägenheten


Eftersom det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåten eller icke tillåten förändring skall alla förändringar utom målning och tapetsering anmälas skriftligt till styrelsen i god tid, så att styrelsen ges möjlighet att svara, innan arbetet påbörjas.


 


Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem.

Bostadsrättshavaren svarar for att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

UTVÄNDIGA ANORDNINGAR

Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande.


Läs mer i föreningens stadgar §§ 37-39