Underhållsplan

Lindholmsdockan


Underhållsplan


Underhållsplan


För att bevara värdet på våra byggnader och anläggningar utan att åsamka medlemmarna stora och oväntade kostnader har föreningen har upprättat en underhållsplan


En ny underhållsplan  utarbetad med hjälp av SBC antogs av styrelsen den 5 mars 2012.


Underhållsplanen är uppdaterad och sträcker sig nu från 2019 till 2047.


Föreningens ansvar


Föreningens underhållsansvar omfattar allt utanför lägenheterna, trapphus, fasad, tak,golv, hiss, balkonger etc.


Underhållsplan 2019 - 2047


Bostadsrättinnehavarens ansvar

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är vi medlemmar skyldiga att hålla våra lägenheter i gott skick på egen beskostnad.

Vi är alltså skyldiga att underhålla det inre av lägenheten., dit hör också källarförråden

.

Utdrag ur stadgan

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

•ingrepp i bärande konstruktion,

• ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, ventilation, gas eller vatten, eller

• annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem.

Bostadsrättshavaren svarar for att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.


Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan till¬stånd av styrelsen. Styrelsen skall godkänna begäran om ändring om denna inte medför skada på föreningens hus eller men för annan medlem.


Informera alltid styrelsen

Eftersom det är svårt att avgöra vad som är väsentlig förändring skall du anmäla alla förändringar i förväg i god tid till styrelsen.